Naše specializace

by

Rodinné a občanské právo

Rozvod manželství je nepříjemnou a mnohdy i velmi bolestivou záležitostí.  Naší snahou je tak tento proces našim klientům co nejvíce usnadnit a být jim oporou  jak tento krok zvládnout  co nejrychleji a bez zbytečných traumatizujících situací.

Naše kancelář  se tak snaží být průvodcem  na této složité cestě rozvodového řízení. Nabízíme tak nejen  zastupování v samotném soudním řízení u sporného či nesporného rozvodu, ale rovněž Vám pomůžeme zvolit nejvhodnější formu péče  o nezletilé děti před a  po rozvodu a objasníme způsob stanovení  výše výživného. Zároveň Vám pomůžeme při vypořádání společné jmění manželů po rozvodu  či  při řešení úpravy  otázky bydlení po rozvodu.

Pro případ, kdy už jste na všem domluvení, připravíme Vám všechny potřebné dohody tak, aby mohlo vše proběhnout co možná nejefektivnější cestou.

V případě, kdy již máte o výživném rozhodnuto,  budeme Vám nápomocni  při  jeho  snížení nebo zvýšení, přičemž o toto můžeme usilovat u zletilých i nezletilých dětí i pro dobu 3 let zpětně.

 

Obchodní právo

Hledáte partnera, jenž Vám usnadní cestu na Vaši cestě za Vaším podnikatelským úspěchem?

Už máte dost neuhrazených faktur?

Staneme se Vašim  průvodcem v labyrintu obchodního práva.

Nabízíme tak:

 • sepsání smluv všeho druhu, jež Vám usnadní Vaše podnikání a zbaví Vás tak následných komplikací
 • připomínkování a kontrolu Vámi předložených  smluv
 • zastupování při jednání s protistranou
 • vymáhání pohledávek, a to soudní i smírnou cestou
 • zastupování klientů v soudním, rozhodčím a exekučním řízení
 • sepsání žalob, návrhů, dohod, řádných opravných prostředků a mimořádných opravných prostředků v soudním řízení (odvolání, odpor, námitky, dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost), ústavní stížnosti, stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva
 • pomoc při uplatnění náhrady škody či bezdůvodného obohacení

Chcete založit společnost na klíč?

Chcete pomoc ve spletitosti nových 3000 paragrafů občanského zákona a na něho navazujícího zákona o obchodních společnostech a družstev

 • založíme Vám obchodní společnost (společnost s ručením omezeným, veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, akciovou společnost) či družstvo, případně Vám pomůžeme provést Vámi požadované změny v nich (změna firmy, sídla, předmět podnikání, realizace změn jednatelů, právní formy atd.) včetně všech jednání s notářem a zastupování a před živnostenským úřadem či  obchodním rejstříkem
 • příprava a organizace valných hromad obchodních společností či členských schůzí družstev
 • zastupování v řízení před živnostenským úřadem
 • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • zrušení a likvidace obchodních společností

 

Insolvenční právo

Insolveční právo je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů práva, neboť v dnešní složité společnosti přibývá osob a to jak fyzických tak i právnických, pro které je případné oddlužení (osobní bankrot) či konkurz jediným možným řešením z jinak bezvýchodné situace.

Nabízíme tak:

 • přípravu insolvečních návrhů
 • přihlášení pohledávek do insolvenčních  řízení
 • zastupování dlužníků a věřitelů v insolvenčním řízení

Trestní právo

Dnešní doba odposlechů, politických kauz, zpronevěr, podvodů i nezaviněných dopravních nehod sebou nese zvýšenou aktivitu  orgánů činných v trestním řízení.  Každý z nás může téměř v jakýkoliv okamžik čelit předvolání k výslechu.  Každý se tak dnes může dostat do situace, s níž si sám neumí poradit, ať už jste rodič, který v důsledku tíživé finanční situace nezvládne hradit výživné a dopouští se tak trestného činu, nebo ať jste řidičem, který způsobí dopravní nehodu. Kdokoliv,  i trestaný recidivista, má právo na spravedlivý proces a proto jsme tu my, abychom při Vás stáli a pomohli Vám projít  úskalími trestního řízení.

V trestním řízení nejste sám, nabízíme

 • obhajobu klientů v přípravném řízení i v trestním řízení před soudy všech stupňů
 • vypořádání obviněných a poškozených v rámci škod vzniklých trestnou činností
 • sepis trestních oznámení, stížností ale i řádných a mimořádných opravných prostředků
 • zastupování Vás jako poškozených a uplatňování vašich nároků na náhradu škody
 • pociťujete rozhodnutí jako nezákonnou křivdu, pomůžeme Vám při uplatnění náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím vůči státu

 

Medicínské právo

Medicínské právo jako dynamicky se rozvíjející odvětví práva představuje disciplínu regulující poskytování zdravotní péče. Na jedné straně se pacienti už naučili hlásit o svá práva, na straně druhé čelí zdravotnická zařízení stížnostem mnohdy podložených subjektivními pocity pacienta, že přístup lékařů mohl být vlídnější.

Nabízíme tak pomoc při:

 • uplatnění náhrady škody na zdraví způsobené nesprávným lékařským postupem
 • uplatnění náhrady škody pozůstalým
 • uplatnění bolestného, náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po jejím skončení, náhrada za ztrátu na důchodu a věcné škody, ztížené společenské uplatnění
 • právní služby pro provozovatele zdravotnických služeb

V souvislosti s novelizací zákona o ochraně spotřebitele informujeme své klienty z řad spotřebitelů, že případné spory s naší advokátní kanceláří mohou řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České advokátní komory. V podrobnostech odkazujeme zde.